La Junta de Portaveus de la FVMP ha aprovat per unanimitat la proposta per a conmemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. A aquests efectes, s’insta als Plens de les Corporacions Locals a fi de que demanen al Govern Espanyol que inicie els tràmits necessaris per a aprovar una Llei d’equiparació efectiva salarial entre homes i dones i als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a presentar propostes que agilitzen els processos per tal d’aprovar tal Llei. Així mateix, es sol.licita que el Govern Estatal destine recursos a la inversió en inspecció del treball i seguretat social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe i a equiparar els permisos de paternitat i maternitat. Per altre costat, també s’ha aprovat una moció amb l’objectiu de garantir les pensions a l’estat espanyol.

Un dels punts tractats també ha estat el desenvolupament dels Premis FVMP Bon Govern que s’entregaran el pròxim 3 d’abril de 2018 al Centre Cultural de la Beneficiència.